1. Syfte
Syftet med denna policy är att säkerställa att Teg Publishing hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

2. Ansvar
Teg Publishing ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av Teg Publishing minst en gång per år och uppdateras vid behov.
Teg Publishings ledning är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

3. Externa kontakter och utskick
Teg Publishings inbjudningar, nyhetsbrev och marknadsföring av vår verksamhet som t ex nya projekt, utgåvor och arrangemang sker via kontaktlistor med namn och e-postadresser till yrkesverksamma målgrupper i branschen, massmedia, makthavare, kunder och personer som valt att prenumerera på våra utskick.

Mottagaren kan avanmäla sig i de digitala utskicken eller genom att kontakta oss och bli borttagen från listan.

4. Hemsida och sociala medier
Vad gäller marknadsföring och presentation av vår verksamhet på hemsida och i sociala medier följer vi lagen men hänvisar även till de undantag i den nya dataskyddslagen som gäller vid ”behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande.”

5. Dina rättigheter
Som registrerad prenumerant av våra Nyhetsbrev eller som samarbetspart har du alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter.

6. Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

7. Rätt till radering
Du kan begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Vi kan dock behöva spara dem i arkiveringssyfte. Vissa uppgifter i bokningssystemet måste vi enligt bokföringslagen behålla i sju år.

8. Rätt till begränsning
Du har möjlighet att avanmäla att dina personuppgifter behandlas för nyhetsbrev.

9. Klagomål till tillsynsmyndighet
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ditt klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

10. Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter
Frågor om hantering av personuppgifter ställs till personuppgiftsansvarig oss på Teg Publishing. Du välkommen att kontakta oss per mail på info@tegpublishing.se.